IV Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Jan Paweł II – w oczach dzieci – podróże misyjne”

 

PATRONAT HONOROWY: Ks. Prałat Józef Flis – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju

ORGANIZATOR: Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju

1. CELE KONKURSU:
- popularyzacja wśród dzieci nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, przypomnienie jego życia, pontyfikatu.
- zapoznanie z ideą misyjną św. Jana Pawła II,
- krzewienie wiary, którą św. Jan Paweł II głosił podczas swoich podróży,
- kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia i świętości Jana Pawła II,
- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości i promowanie talentów plastycznych dzieci,
- integracja środowisk przedszkolnych.2. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

- ukazanie wymiaru misyjnego w nauczaniu i działalności papieża Jana Pawła II,
- przedstawienie papieża Jana Pawła II jako misjonarza całego świata, który troszczył się o głoszenie Ewangelii wszystkim narodom podczas licznych pielgrzymek.3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
- prace mogą być indywidualne lub grupowe,
- z jednego przedszkola maksymalnie 3 prace,
- do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna poświadczające zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konkursie oraz wyrażające zgodę na udział dziecka w konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

plik do pobrania4. WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC:

- format prac A3,
- technika dowolna,
- samodzielność wykonania,
- zgodność z tematem,
- oryginalność,
- prace opatrzone metryczką umieszczoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu.5. NAGRODY:
- jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna I,II,III nagrodę oraz wyróżnienia,
- nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach ( dzieci 3-letnie, dzieci 4-letnie, dzieci 5, 6- letnie ),
- laureaci otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.6. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
- prace przyjmowane będą do 12 maja 2017 r.
- prace należy nadsyłać na adres przedszkola:
Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42
23 - 400 Biłgoraj

 

  • KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE:

- wszelkie pytania dotyczące konkursu należy składać telefonicznie pod numerem tel.: 506 300 231 lub 506 300 195 ,
- regulamin konkursu jest dostępny na stronie przedszkola http://www.przedszkolejp2.pl/,
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2017 r.,
- autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie,
- wręczenie nagród i otwarcie wystawy nastąpi 25 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy Katolickim Przedszkolu im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju,
- prace nadesłane do udziału w konkursie przechodzą na własność organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Powrót