KONCEPCJA PRACY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BIŁGORAJU


MISJA
Misją Katolickiego Przedszkola im. św. Jana Pawła II jest wychowanie człowieka według myśli Patrona – św. Jana Pawła II:
„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.
Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.
W przedszkolu odkrywamy i rozpoznajemy zdolności dziecka, kierujemy jego edukacją, wychowaniem tak, aby mógł z sukcesem wykorzystać w dorosłym życiu.

WIZJA
1) Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku,
2) Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata,
3) Realizowany program edukacyjny jest zgodny z aktualną podstawą programową i zapewnia rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i moralny, treści programu dostosowujemy do możliwości każdego dziecka,
4) Stwarzamy ciepłą, rodzinną atmosferę, sprawiając, że dzieci czują się bezpiecznie,
5) Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje rodziców i dzieci.
Absolwenci naszego przedszkola są:
a) aktywni, twórczy, chętni do działania,
b) potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,
c) mają ukształtowane poczucie własnej wartości,
d) są dobrze przygotowani do wstępnego etapu edukacji.
7) Respektowane są prawa dziecka: każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane, oraz że ma prawo do okazywania uczuć.
8) Wszystkie dzieci są traktowane na równi bez względu na ich intelektualny rozwój.
W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:
1) Poznawania i rozumienia siebie i świata,
2) Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości,
3) Rozróżniania podstawowych wartości - dobra, miłości, przyjaźni,
4) Inicjowania zachowań proekologicznych,
5) Kreatywnego myślenia,
6) Nabywania umiejętności poprzez działanie.


Katolicki charakter naszej placówki realizowany jest nie tylko poprzez zajęcia z religii. Nauczyciele świeccy oraz siostra zakonna wdrażają dzieci w świat wartości religijnych, czytają Biblię, opowiadania religijne, prowadzą rozmowy i modlą się wspólnie z dziećmi.
Uroczyście obchodzone są w przedszkolu święta poświęcone kalendarzowi liturgicznemu. Szczególną uwagę w pracy wychowawczej nauczyciele poświęcają osobie Świętego Jana Pawła II i Jego nauczaniu. Dzieci poznają postać Patrona Przedszkola - św. Jana Pawła II. W przedszkolu obchodzone są ważne uroczystości związane z Patronem.
Wychowanie oparte jest o system wartości religijnych ukazywanych przez Kościół Katolicki. Przybliżane są dzieciom sylwetki osób świętych i błogosławionych.
Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy.


Przedszkole zwraca szczególną uwagę na:
nauczenie dziecka funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się warunkach,
zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci do przedszkola,
rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej (zabawy badawcze i doświadczenia),
akceptowanie indywidualnych odczuć dzieci,
pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,
zwracanie szczególnej uwagi na upowszechnianie zasad kultury osobistej,
uczenie współdziałania w zespole doceniania wspólnego dzieła,
badanie losów absolwentów przedszkola.


Bardzo ważnym zadaniem pracy przedszkola są działania w zakresie przygotowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bardzo ważnym momentem w życiu dziecka. Doświadczenia tego etapu rzutują w znacznym stopniu na jego dalszą naukę, a w perspektywie też na całe życie. Dotyczy to nie tylko sfery poznawczej, ale również emocjonalnej i społecznej. Ważne jest, aby nauka kojarzyła się dziecku z przyjemnością, aby zdobywając wiedzę i umiejętności budowało również pozytywny obraz własnej osoby oraz poczucie własnej wartości. Odpowiedzialni są za to na równi nauczyciele i rodzice oraz sam uczeń, którego należy tej odpowiedzialności nauczyć.
Dziecko w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki. Przygotowanie dziecka do efektywnej nauki czytania, pisania i liczenia w szkole to zadanie przedszkola.
Zapewniamy naszym absolwentom dobry start w szkole i monitorujemy ich losy.
W ramach zajęć wychowawczych przedszkola nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka uwzględniając jego potrzeby rozwojowe. Wskazanymi formami aktywności są: gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Uwrażliwiamy dzieci na rozróżnianie następujących wartości: dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, szacunek, zdrowie, szacunek do przyrody, miłość do Ojczyzny.
Przedszkole promuje dbanie o zdrowie, wyrabia szacunek do przyrody. Dzieci z przedszkola biorą udział w akcji „Sprzątania Świata”, dokarmiają ptaki zimą. Ponadto, poprzez wycieczki budowane jest u dzieci poczucie tożsamości regionalnej.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznej obserwacji. Proces wspomagania rozwoju zmierza do osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Do głównych zadań przedszkola w celu uniknięcia lub zminimalizowania potencjalnych szkolnych trudności należy:

Stymulowanie rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych:
1. Słuchu fonetycznego (różnicowania dźwięków mowy),
2. Pamięci słuchowej wyrazów ( pamięć liczby i kolejności głosek w sylabie, sylab w wyrazie, wyrazów w zdaniu,
3. Analizy i syntezy słuchowej wyrazów ( świadomego wyodrębniania kolejnych głosek i sylab w wyrazie ),
4. Analizy i syntezy wzrokowej,
5. Pamięci wzrokowej,
6. Orientacji przestrzennej
a)makro przestrzeń
b)mikro przestrzeń,
7. Funkcji kinestetyczno – ruchowych
a) motoryka duża
b) motoryka mała
Integracji i koordynacji wyżej wymienionych funkcji.


Przygotowanie do pisania dzieci prawo – i leworęcznych.
1. Poprawny chwyt,
2. Właściwa pozycja ciała podczas pisania,
3. Ćwiczenia manualne,
Ćwiczenia grafomotoryczne,
Badanie lateralizacji w przypadku wątpliwości co do ręki wiodącej.


Kształtowanie u dzieci przedszkolnych właściwych nawyków związanych z pracą
1. Obowiązkowość,
2. Systematyczność,
3. Punktualność,
4. Dbałość o porządek,
5. Samodzielność,
6. Wytrwałość,
7. Skupienie uwagi (koncentracja),
8. Cierpliwość,
9. Staranność.

 

Powrót